برچسب: The Verge

اخبار

ماه بیشتر از تصور ما آب دارد

میزان وجود آب در ماه مطالعات جدید، خبر از وجود مقادیر زیادی از آب در قمر زمین داده است. این مقدار آب، در زیر سطح ماه و در بسیار پایین است….