برچسب: همگرایی

اخبار

هابل به کمک همگرایی گرانشی نواحی زایش ستاره‌ها را در کهشانی دور مشاهده کرد

اخترشناسان با تجزیه و تحلیل محاسباتی تصویر بزرگ شده یک کهکشان در اثر همگرایی گرانشی، تصویری  10 برابر واضح‌تر از آنچه که هابل می‌تواند به تنهایی به دست آورد، تهیه…