برچسب: میزان وجود آب در ماه

اخبار

ماه بیشتر از تصور ما آب دارد

میزان وجود آب در ماه مطالعات جدید، خبر از وجود مقادیر زیادی از آب در قمر زمین داده است. این مقدار آب، در زیر سطح ماه و در بسیار پایین است….