برچسب: خورشید گرفتگی

گالری

کسوف تا غروب

عکس از «لوک پروت» این تصویر حاصل ترکیب ۶۸ عکس است و به هنگام خورشیدگرفتگی ماه سپتامبر گرفته شده. عکاس از ساعت ۱۳ هر چهار دقیقه یک فریم ثبت کرده…

2